در حال بارگذاری...

بازآوری کلمه عبور

لطفا از شماره موبایل ثبت نامی خود کلمه RESET را به شماره 50005420103010 ارسال فرمایید و پس از اطمینان از صحت ارسال روی دکمه زیر کلیک فرمایید.

ثبت نام / ورود

ثبت نام کاربر

Captcha
مرا به خاطر بسپار

معادله درجه دوم

محاسبه ریشه با تجزیه

حل مثال ریشه با تغییر متغیر

حل مثال ریشه با تغییر متغیر

حل تست ریشه با تغییر متغیر

حل تست ریشه با تغییر متغیر

محاسبه ریشه با تغییر متغیر

حل مثال حالت خاص در ریشه

حالت خاص درمحاسبه ریشه

حل مثال ریشه با دلتا

محاسبه ریشه با دلتا

ساخت سهمی با نمودار

ساخت سهمی با نمودار

حل تست معادله سهمی

رسم نمودار با راس سهمی

حل مثال رسم با انتقال

رسم نمودار سهمی با انتقال

حل مثال معادله سهمی

معادله استاندارد سهمی

حل تست کمترین و بیشترین

حل مثال کمترین و بیشترین

بیشترین و کمترین مقدار

حل تست ریشه های معادله

تعیین ریشه ها بدون حل

حل تست ریشه های معادله

بررسی ریشه های معادله

رابطه بین S و P در معادله

حل تست رابطه بین S و P

حل تست رابطه بین S و P

حل تست رابطه بین S و P

حل تست رابطه بین S و P

حل مثال رابطه بین S و P

حل مثال رابطه بین S و P

حل مثال رابطه بین S و P

حل مثال رابطه بین S و P

24. ساخت معادله درجه دوم

حل تست همواره مثبت و منفی

حل تست همواره مثبت و منفی

بررسی همواره مثبت و منفی

رابطه ریشه ها در دو معادله

رابطه ریشه ها در دو معادله

رابطه ریشه ها در دو معادله


تدریس توسط علی هاشمی

تابع

محاسبه دامنه تابع گویا

حل مثال دامنه تابع گویا

تعیین علامت کلاسیک

تعیین علامت سریع

محاسبه دامنه رادیکالی

حل مثال دامنه رادیکالی

حل تست دامنه رادیکالی

حل تست دامنه رادیکالی

حل تست دامنه از نمودار

بررسی تساوی دو تابع

حل مثال تساوی دو تابع

رسم تابع رادیکالی

حل مثال رسم تابع رادیکالی

رسم تابع با انتقال نمودار

درس اول

درس دوم

درس سوم

درس چهارم

درس پنجم

درس ششم

درس هفتم

درس هشتم

درس نهم

درس دهم

درس یازدهم

درس اول

درس دوم

درس سوم

درس چهارم

درس پنجم

درس ششم

درس هفتم

درس اول

درس دوم

درس سوم

درس چهارم

درس پنجم

درس ششم

درس هفتم

درس هشتم

درس نهم

حل تست رسم تابع با انتقال

تابع پله ای یا جزصحیح

ویژگی های تابع جزصحیح

رسم تابع جزصحیح

حل تست تابع جزصحیح

حل تست تابع جزصحیح

تابع قدرمطلق

رسم تابع قدرمطلق

حل تست رسم قدرمطلق

حل تست نامعادله قدرمطلق

حل تست نامعادله قدرمطلق

تشخیص تابع یک به یک

تابع وارون یا تابع معکوس

حل تست تابع وارون

تقاطع تابع وارون و اصلی

تابع وارون در قدرمطلق

تابع وارون در زوج مرتب

حل تست تابع وارون در زوج

اعمال جبری روی تابع

حل مثال اعمال روی تابع

اعمال جبری روی زوج مرتب

دامنه تابع و اعمال جبری

 حل تست دامنه و اعمال

محاسبه مقدار تابع

محاسبه مقدار در تابع نمایی

حل تست مقدار تابع

محاسبه ضابطه در مقدار تابع


تدریس توسط علی هاشمی