در حال بارگذاری...

بازآوری کلمه عبور

لطفا از شماره موبایل ثبت نامی خود کلمه RESET را به شماره 50005420103010 ارسال فرمایید و پس از اطمینان از صحت ارسال روی دکمه زیر کلیک فرمایید.

ثبت نام / ورود

ثبت نام کاربر

Captcha
مرا به خاطر بسپار

حل تست فاصله دو خط موازی

در این ویدیو علی هاشمی درس حل تست فاصله دو خط موازی از فصل هندسه تحلیلی از بسته ویدیوهای آنلاین یازدهم تجربی و ریاضی مربوط به رشته تجربی و ریاضی یازدهم را تدریس می کند.

ویدیوهای آنلاین

تماشای ویدیوهای آنلاین کاملا رایگان می باشد.

دانلود آن از طریق دکمه خرید امکان پذیر است.

محتوای بسته

معادله درجه دوم

محاسبه ریشه با دلتا

حل مثال ریشه با دلتا

محاسبه ریشه با تجزیه

محاسبه ریشه با تغییر متغیر

حل مثال ریشه با تغییر متغیر

حل تست ریشه با تغییر متغیر

حل تست ریشه با تغییر متغیر

حالت خاص درمحاسبه ریشه

حل مثال حالت خاص در ریشه

رابطه بین S و P در معادله

حل مثال رابطه بین S و P

حل مثال رابطه بین S و P

حل مثال رابطه بین S و P

حل مثال رابطه بین S و P

حل تست رابطه بین S و P

حل تست رابطه بین S و P

حل تست رابطه بین S و P

حل تست رابطه بین S و P

بررسی ریشه های معادله

حل تست ریشه های معادله

حل تست ریشه های معادله

تعیین ریشه ها بدون حل

24. ساخت معادله درجه دوم

بررسی همواره مثبت و منفی

حل تست همواره مثبت و منفی

حل تست همواره مثبت و منفی

رابطه ریشه ها در دو معادله

رابطه ریشه ها در دو معادله

رابطه ریشه ها در دو معادله

معادله استاندارد سهمی

حل مثال معادله سهمی

ساخت سهمی با نمودار

ساخت سهمی با نمودار

حل تست معادله سهمی

رسم نمودار سهمی با انتقال

حل مثال رسم با انتقال

رسم نمودار با راس سهمی

بیشترین و کمترین مقدار

حل تست کمترین و بیشترین

حل مثال کمترین و بیشترین


تدریس توسط علی هاشمی

درس اول

درس دوم

درس سوم

درس چهارم

درس پنجم

درس ششم

درس هفتم

درس هشتم

درس نهم

درس دهم

درس یازدهم

درس اول

درس دوم

درس سوم

درس چهارم

درس پنجم

درس ششم

درس هفتم

درس اول

درس دوم

درس سوم

درس چهارم

درس پنجم

درس ششم

درس هفتم

درس هشتم

درس نهم

محاسبه دامنه تابع گویا

حل مثال دامنه تابع گویا

تعیین علامت کلاسیک

تعیین علامت سریع

محاسبه دامنه رادیکالی

حل مثال دامنه رادیکالی

حل تست دامنه رادیکالی

حل تست دامنه رادیکالی

حل تست دامنه از نمودار

بررسی تساوی دو تابع

حل مثال تساوی دو تابع

رسم تابع رادیکالی

حل مثال رسم تابع رادیکالی

رسم تابع با انتقال نمودار

حل تست رسم تابع با انتقال

تابع پله ای یا جزصحیح

ویژگی های تابع جزصحیح

رسم تابع جزصحیح

حل تست تابع جزصحیح

حل تست تابع جزصحیح

تابع قدرمطلق

رسم تابع قدرمطلق

حل تست رسم قدرمطلق

حل تست نامعادله قدرمطلق

حل تست نامعادله قدرمطلق

تشخیص تابع یک به یک

تابع وارون یا تابع معکوس

حل تست تابع وارون

تقاطع تابع وارون و اصلی

تابع وارون در قدرمطلق

تابع وارون در زوج مرتب

حل تست تابع وارون در زوج

اعمال جبری روی تابع

حل مثال اعمال روی تابع

اعمال جبری روی زوج مرتب

دامنه تابع و اعمال جبری

 حل تست دامنه و اعمال

محاسبه مقدار تابع

محاسبه مقدار در تابع نمایی

حل تست مقدار تابع

محاسبه ضابطه در مقدار تابع


تدریس توسط علی هاشمی