در حال بارگذاری...

بازآوری کلمه عبور

لطفا از شماره موبایل ثبت نامی خود کلمه RESET را به شماره 50005420103010 ارسال فرمایید و پس از اطمینان از صحت ارسال روی دکمه زیر کلیک فرمایید.

ثبت نام / ورود

ثبت نام کاربر

Captcha
مرا به خاطر بسپار

برخی از فرآیندهای ترمودینامیکی حل نمونه سوال

در این ویدیو حسین هاشمی درس برخی از فرآیندهای ترمودینامیکی حل نمونه سوال از فصل 5 - ترمودینامیک از بسته فیزیک دهم مربوط به رشته تجربی و ریاضی دهم را تدریس می کند.

ویدیوهای آنلاین

تماشای ویدیوهای آنلاین کاملا رایگان می باشد.

دانلود آن از طریق دکمه خرید امکان پذیر است.

محتوای بسته

فصل 1 - فیزیک و اندازه گیری

تبدیل یکاها آموزش درس

تبدیل یکاها حل نمونه سوال 1

تبدیل یکاها حل نمونه سوال 10

تبدیل یکاها حل نمونه سوال 2

تبدیل یکاها حل نمونه سوال 3

تبدیل یکاها حل نمونه سوال 4

تبدیل یکاها حل نمونه سوال 5

تبدیل یکاها حل نمونه سوال 6

تبدیل یکاها حل نمونه سوال 7

تبدیل یکاها حل نمونه سوال 8

تبدیل یکاها حل نمونه سوال 9

مدلسازی آموزش درس

مدلسازی حل نمونه سوال 1

مدلسازی حل نمونه سوال 2

مدلسازی حل نمونه سوال 3

نمادگذاری علمی آموزش درس

نمادگذاری علمی حل نمونه سوال 1

نمادگذاری علمی حل نمونه سوال 2

نمادگذاری علمی حل نمونه سوال 3

نمادگذاری علمی حل نمونه سوال 4

پیشوند های یکاها آموزش درس

پیشوند های یکاها حل نمونه سوال 1

پیشوند های یکاها حل نمونه سوال 2

پیشوند های یکاها حل نمونه سوال 3

پیشوند های یکاها حل نمونه سوال 4

پیشوند های یکاها حل نمونه سوال 5

پیشوند های یکاها حل نمونه سوال 6

پیشوند های یکاها حل نمونه سوال 7

چگالی آموزش درس

چگالی حل نمونه سوال 1

چگالی حل نمونه سوال 2

چگالی حل نمونه سوال 3

چگالی حل نمونه سوال 4

چگالی حل نمونه سوال 5

چگالی حل نمونه سوال 6

چگالی حل نمونه سوال 7

چگالی حل نمونه سوال 8

کمیت های نرده ای و برداری آموزش درس

کمیت های نرده ای و برداری حل نمونه سوال 1

کمیت های نرده ای و برداری حل نمونه سوال 2

کمیت های نرده ای و برداری حل نمونه سوال 3

یکاهای اصلی و فرعی آموزش درس

یکاهای اصلی و فرعی حل نمونه سوال 1

یکاهای اصلی و فرعی حل نمونه سوال 2

یکاهای اصلی و فرعی حل نمونه سوال 3


تدریس توسط حسین هاشمی

فصل 2 - ویژگی های فیزیکی مواد

حالت های ماده و نیروهای بین مولکولی آموزش درس

حالت های ماده و نیروهای بین مولکولی حل نمونه سوال 1

حالت های ماده و نیروهای بین مولکولی حل نمونه سوال 2

حالت های ماده و نیروهای بین مولکولی حل نمونه سوال 3

حالت های ماده و نیروهای بین مولکولی حل نمونه سوال 4

حالت های ماده و نیروهای بین مولکولی حل نمونه سوال 5

شاره در حرکت و اصل برنولی آموزش درس

شاره در حرکت و اصل برنولی حل نمونه سوال 1

شاره در حرکت و اصل برنولی حل نمونه سوال 2

شاره در حرکت و اصل برنولی حل نمونه سوال 3

شاره در حرکت و اصل برنولی حل نمونه سوال 4

شاره در حرکت و اصل برنولی حل نمونه سوال 5

شاره در حرکت و اصل برنولی حل نمونه سوال 6

شناوری آموزش درس

شناوری حل نمونه سوال 1

شناوری حل نمونه سوال 2

شناوری حل نمونه سوال 3

شناوری حل نمونه سوال 4

شناوری حل نمونه سوال 5

شناوری حل نمونه سوال 6

فشار در شاره ها آموزش درس

فشار در شاره ها حل نمونه سوال 1

فشار در شاره ها حل نمونه سوال 2

فشار در شاره ها حل نمونه سوال 3

فشار در شاره ها حل نمونه سوال 4


تدریس توسط حسین هاشمی

فصل 3 - کار، انرژی و توان

انرژی جنبشی آموزش درس

انرژی جنبشی حل نمونه سوال 1

انرژی جنبشی حل نمونه سوال 2

انرژی جنبشی حل نمونه سوال 3

انرژی جنبشی حل نمونه سوال 4

انرژی جنبشی حل نمونه سوال 5

انرژی جنبشی حل نمونه سوال 6

انرژی جنبشی حل نمونه سوال 7

انرژی جنبشی حل نمونه سوال 8

انرژی جنبشی حل نمونه سوال 9

توان آموزش درس

توان حل نمونه سوال 1

توان حل نمونه سوال 2

توان حل نمونه سوال 3

توان حل نمونه سوال 4

توان حل نمونه سوال 5

پایستگی انرژی مکانیکی آموزش درس

پایستگی انرژی مکانیکی حل نمونه سوال 1

پایستگی انرژی مکانیکی حل نمونه سوال 2

کار انجام شده توسط نیروی ثابت آموزش درس

کار انجام شده توسط نیروی ثابت حل نمونه سوال 1

کار انجام شده توسط نیروی ثابت حل نمونه سوال 2

کار انجام شده توسط نیروی ثابت حل نمونه سوال 3

کار انجام شده توسط نیروی ثابت حل نمونه سوال 4

کار انجام شده توسط نیروی ثابت حل نمونه سوال 5

کار و انرژی جنبشی آموزش درس

کار و انرژی جنبشی حل نمونه سوال 1

کار و انرژی جنبشی حل نمونه سوال 2

کار و انرژی جنبشی حل نمونه سوال 3

کار و انرژی درونی حل نمونه سوال 1

کار و انرژی درونی حل نمونه سوال 2

کار و انرژی درونی حل نمونه سوال 3

کار و انرژی درونی حل نمونه سوال 4

کار و انرژی پتانسیل آموزش درس

کار و انرژی پتانسیل حل نمونه سوال 1

کار و انرژی پتانسیل حل نمونه سوال 2

کار و انرژی پتانسیل حل نمونه سوال 3


تدریس توسط حسین هاشمی

فصل 4 - دما و گرما

انبساط گرمایی آموزش درس

انبساط گرمایی حل نمونه سوال 1

انبساط گرمایی حل نمونه سوال 2

انبساط گرمایی حل نمونه سوال 3

انبساط گرمایی حل نمونه سوال 4

انبساط گرمایی حل نمونه سوال 5

انبساط گرمایی حل نمونه سوال 6

تغییر حالت های ماده آموزش درس

تغییر حالت های ماده حل نمونه سوال 1

تغییر حالت های ماده حل نمونه سوال 2

تغییر حالت های ماده حل نمونه سوال 3

تغییر حالت های ماده حل نمونه سوال 4

دما و دماسنجی آموزش درس

دما و دماسنجی حل نمونه سوال 1

دما و دماسنجی حل نمونه سوال 2

دما و دماسنجی حل نمونه سوال 3

روش های انتقال گرما آموزش درس

روش های انتقال گرما حل نمونه سوال 1

روش های انتقال گرما حل نمونه سوال 2

قوانین گازها آموزش درس

قوانین گازها حل نمونه سوال 1

قوانین گازها حل نمونه سوال 2

قوانین گازها حل نمونه سوال 3

قوانین گازها حل نمونه سوال 4

قوانین گازها حل نمونه سوال 5

گرما آموزش درس

گرما حل نمونه سوال 1

گرما حل نمونه سوال 2

گرما حل نمونه سوال 3

گرما حل نمونه سوال 4

گرما حل نمونه سوال 5

گرما حل نمونه سوال 6


تدریس توسط حسین هاشمی

فصل 5 - ترمودینامیک


تدریس توسط حسین هاشمی